Procedury reklamacji szkoleń

Procedury reklamacji szkoleń

w placówce

„MAGIK” Magdalena Perec

1. W sytuacji, kiedy Kursant(ka) nie jest zadowolona(y) z jakości przeprowadzonego przez nas Szkolenia ma możliwość wniesienia reklamacji.

2. Reklamację Kursant(ka)  powinna złożyć do „MAGIK” Magdalena Perec,  w formie pisemnej, listem poleconym lub scanem wysłać ją na adres: info@magik.pila.pl w terminie maksymalnie 7 dni od realizacji usługi szkoleniowej.

3. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeśli ocena z danej usługi szkoleniowej jest niższa niz 3,0 w skali od 1 do 5, uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie ankieta Magik wręczana do wypełnienia na koniec kursu każdej kursantce/kursantowi).

Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne.  MAGIK Magdalena Perec, chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji przez „MAGIK” Magdalena Perec, to 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia wpływu do nas pisma.

5. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:

– dane kontaktowe zgłaszającego reklamację

(imię i nazwisko lub nazwę Firmy, adres, telefon i e-mail).

– przedmiot reklamacji (zgłoszony problem, opis)

– nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenia,

– konkretne argumenty przemawiające za zasadnością reklamacji

– propozycje formy zadośćuczynienia lub proponowany sposób rozwiązania reklamacji.

Kursant/kursantka  który składa reklamację może wnioskować o:

    • bezpłatne,  wyczerpujące  dodatkowe materiały dydaktyczne
    • bezpłatne miejsce na szkoleniu, o podobnej lub o tej samej tematyce
    • gdy reklamacja dotyczy szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Salon, który jest stroną umowy, bezpłatne powtórzenie szkolenia dla uczestników – lecz z innym trenerem.
    • zwrot kosztów usługi, jednak tylko w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia bez wcześniejszego powiadomieniu uczestników,  o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

6. Zakładamy, że Kursant(ka) oczekuje od nas, iz:

– spełnione zostaną ustalone i założone  z zamawiającym cele szkolenia,

– trener MAGIK poprowadzi zajęcia, integrując i aktywizując grupę uczestników szkolenia,

– trener MAGIK ma wiedzę merytoryczną, która jest niezbędna do przeprowadzenia szkolenia,

– podczas trwania szkolenia, zrealizowane zostaną umówione treści tematyczne i zrealizowany będzie w pełni program i plan nauczania.

– zostaną spełnione warunki ustnej lub pisemnej umowy, zawartej przez strony.

7. Zakładamy, że MAGIK Magdalena Perec, oczekuje od Kursanta(tki),  iz:

– Uczestnik szkolenia, w pełni zaangażuje się we wszystkie aspekty i procesy  szkolenia,

– Uczestnik dostosuje się do wspólnie na początku ustalonych zasad szkolenia,

– Uczestnicy aktywnie będą brali udział we wcześniej wypracowanych przez trenera ćwiczeniach i zajęciach praktycznych

– Uczestnik przyswoi sobie wiedzę wymaganą do egzaminu i zaliczy go pozytywnie.

– Uczestnicy aktywnie włączą się w proces analizy potrzeb przed szkoleniem, co znacznie wpłynie na forme i kształt doprecyzowanego programu szkolenia).

8. Organizator „MAGIK” Magdalena Perec, ma prawo zmiany ustalonego terminu szkolenia, jednak nie później niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, bez konsekwencji ze strony Zamawiającego (kursanta/kursantki).

9. W przypadku niedogodności dotyczących infrastruktury szkoleniowej (np. niedostępność gabinetów i sali szkoleniowej, brak podstawowych kosmetyków i sprzętu do zabiegów, standard niezgodny z ustaleniami z zamawiającym, MAGIK Magdalena Perec, jest zobowiązana do zapewnienia uczestnikom, alternatywnego miejsca szkolenia. W przypadku braku takiego miejsca, Uczestnik szkolenia ma prawo rozpocząć procedurę reklamacyjną.

10. Reklamacja dotycząca jakości prowadzonego szkolenia, nie zostanie wszczęta, w przypadku gdy Kursantka/Uczestnik w pełni nie zaangażuje się w proces szkoleniowy, zgodny z oczekiwaniami określonymi w punkcie 7 niniejszych procedur.

11. W przypadku, gdy którykolwiek z oczekiwań pkt 7 nie zostanie zrealizowany z przyczyn wcześniej ustalonych, znanych Uczestnikowi/kursantce, ma ona prawo do reklamacji.

UWAGI KONCOWE:

Magik Magdalena Perec, zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień wcześniej zawartej umowy.

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 5, „MAGIK” Magdalena Perec,  wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na uzupełnienie reklamacji, poprzez złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

Kontakt:
„MAGIK” Magdalena Perec,

ul. Kilińskiego 7 64-920 Piła

NIP 764-118-09-27

REGON 572024003

tel. salon 67 351 67 00

właściciel Magdalena Perec 602 601 844

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Śmiało, napisz do nas! :)

Wysyłanie

© magik.pila.pl 2016

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?